top of page
Peter Ilsteds breve

Uddrag af rejsebreve fra maleren Peter Vilhelm Ilsted (1861-1933), som foretog en rejse 1885-86 til Italien og Mellemøsten.

Denne afskrift baserer sig på et maskinskrevet dokument i Skandinavisk Forenings arkiv betegnet:

Uddrag af rejsebreve fra maleren Peter Ilsted, som foretog en rejse 1885-86 til Italien og Mellemøsten.

Peter Ilsted ledsagede den unge Grev Reventlow (til Brahetrolleborg)

 

Firenze d: 24de Novbr 1885


Kjære Fader!

Jeg blev da, ligesom Du og lille Ida  meget henrykt over Brevet igaar, baade for Dit og Moders, og jeg sender Dig det efter Ønske strax tilbage her. Det er jo udmærket, at Moder har taget det saa fornuftigt, saa det giver jo godt allerede Haab om Bedring; Du maa da endelig hilse mange Gange fra mig, jeg skrev forleden til Moder og sendte ogsaa en lille Æske med Blomster. Vi har nu set de fleste Mærkeligheder her i Byen, blandt andre ogsaa Metalsvinet fra Andersens Eventyr, det var ret morsomt, uden at tænke derpaa at finde det i en lille Gade.
Af Billeder har vi set en enorm Masse, i det ene Galleri var der alene over 2000. I Søndags var vi en Kjøretur udenfor Byen til et Kloster, de er jo ellers ophævede her i Italien, men de gamle Munke faa dog Lov at blive i nogle af dem. Det var meget interessant, vi blev vist omkring af en Munk, en overordentlig elskværdig gammel Mand, han saa udmærket ud i sin lange hvide Kutte. Vi saa deres Celler og Spisesal, og desuden nogle henrivende Klostergaarde; de havde hver sin lille Have foruden en større der var fælles. I Aften er det sidste Aften vi er her, vi tager af Sted til Rom i Morgen tidlig, og er der Kl 4 Eftermiddag; jeg glæder mig naturligvis meget til at komme der, uagtet vi jo maa sige Firenze Farvel; Adressen dertil skrev jeg i mit sidste Brev, som jeg haaber I have modtaget, ellers er det Hotel Russie Via Babuino Rom. Det vi nærmest har taget os til her i Byen har været at gaa paa Gallerier og i Kirker, ellers af selve Byen har vi ikke set synderligt, jo Bygninger og Statuer naturligvis, men vi har for Ex hørt langt mere baade tysk og engelsk end italiensk, men nu glæder jeg mig meget til at vi skal slaa os til Ro en halvanden Maaneds Tid i Rom. Det er et tysk Hotel her, og det har det da været hele Tiden, vi spiser ikke engang italiensk Mad, men sidder og tyrer de samme Retter, som man kender hjemmefra, vi faar en otte Retter hver Dag til Middag, jeg vilde ønske de fem var borte; men det er da i hvert Tilfælde den Slags man kan bære. Lille Ida har vel meget travlt, ellers kunde Du da sende mig et Par Ord.

Mange Hilsener fra Eders hengivne
Peter Ilsted
Jeg venter snart Brev igjen

Rom d:27de Novbr 1885


Da alle Veje jo føre til Rom, har vi da ikke undladt at komme her; vi arriverede hertil i forgaars Aftes. Vi bor paa et udmærket Strøg, lige ved Piazza del Popolo. Først og fremmest har det glædet mig meget at modtage et Par Ord fra Fader, hvori Dit Brev fulgte med. Du kan ikke tro, kjære Moder hvor jeg blev henrykt over at Du befinder Dig saa vel. Du kan da se, at det kun har været det gode, vi alle har raadet Dig til; Brevet fik jeg allerede i Firenze. Her er aldeles Sommer, omtrent som hjemme som i Slutningen af August; her udenfor Vinduerne staar det fuldt af vældige Kaktus og andre sydlandske Planter; Vinduerne vende nemlig ud til det henrivende Monte pincio, og hvor der for Øjeblikket er fuldt af spadserende og kjørende for at se Solen gaa ned, jeg var der i Aftes, det var noget aldeles mageløst, og Hansen og Reventlow gik en Tur derop.
I Dag var vi en Tur i Peterskirken, som er noget af det vældigste, man kan tænke sig. Inde i Kirken staar en Broncestatue af St Peter, hvis ene Fod Katolikerne pleje at kysse, og alene deraf ere alle Tæerne slidt af; imedens vi var der, saa vi en Masse gøre det.
Jeg var i dag for at besøge Irminger, men traf ham ikke hjemme, vi har ogsaa meldt os ind i Skandinavisk Forening, hvor der skal være ret morsomt i Vinter, da der er en Del danske hernede. Byen selv har vi da allerede set en Del af, vi var i Dag i Jødekvarteret, hvor der var forfærdelig elendigt, men i Morgen skal vi se Herlighederne, Rafaels og Michelangelos Værker, vi har faaet Tilladelse dertil i Dag hos Consulen. Du faar det første Brev, som skrives her fra Rom, med Du kan jo sende Fader det ogsaa.
Igaar var vi i det dejlige Vejr en Kjøretur udenfor Byen til Ponte molle, og drak os et Bæger der, deres Vin her er for Resten noget slemt Stads, det tager sig bedre ud paa billeder, hvor man ser dem sidde med de fyldte Glas; men Du kan tro Kjære Moder her er dejligt, nu er det vel allerede halvvejs Vinter hjemme. Jeg længes snart efter at bestille noget, hidentil har jeg faaet malet noget op med en Blyant, men nu bliver vi jo her en 5-7 Uger. Nu skal vi til Middag - og nu er det besørget, det er for Resten det mindst morsomme, jeg gad heller sidde paa en Kunstnerknejpe, men man kan jo ikke faa baade i Pose og Sæk. For resten hvad det angaar med Sæk, da er jeg bleven saa tyk som en saadan. Vi har da Navne til hele Table d'hôte-selskabet, saa lidt har vi da at more os over.
I dette Øjeblik fik jeg Brev fra Fader, som jeg blev meget glad over, han er stadig henrykt over Brevet fra Dig. I Venezia havde jeg Brev fra Dr. Paludan Müller, med Indbydelse til hans Frues Fødselsdag, han vidste intet om min rejse og Brevet havde forfulgt mig i Hælene fra Trolleborg og helt her ned; Dr. Fr. Lange , som Du maaske kender er for Resten en Fætter til Pal:Müller, og en Broder til Jul. Lange.
Jeg skulle jo egentlig udbryde i høje Toner over Byen, men dels er der jo saa mange, som har gjort det, og dels kjender jeg endnu saa lidt til den, at jeg ikke kan give nogen beskrivelse derom, det er særlig Monte pincio, der har indtaget mig, de dejlige Agaver Cypresser og Palmer. I Firenze befandt jeg mig udmærket, der var saa mange Herlige Billeder, jeg har kjøbt Fotografi efter en Del af dem, de var saa inderlige de gamle især nogle, som en gammel Munk Fra Angelo havde malet, et af dem Maria Bebudelse var jeg særlig indtaget i. Vi var der ude i et Kloster, hvor der endnu er Munke, det var nogle elskværdige gamle Fyre, de var kun 17 tilbage, som beboede et vældigt stort Kloster, og en af dem viste os omkring, de Klostergaarde er noget af det hyggeligste, man kan tænke sig, Buegange med en Have i Midten, Reventlow er aldeles forgabet i dem, han laver stadig Projekter til at faa Trolleborg indrettet saadan; jeg skal hilse Dig fra ham.
Vi skal i Aften i Skandinavisk Forening for at se hvorledes det gaar til der, Lørdag Aften er der ellers morsomst, men vi maa jo op og se paa Selskabet. Jeg haaber nu kjære Moder, at Du stadig maa have det godt, jeg faar maaske en Gang et par Ord fra Dig, hvis Du faar Lov at skrive, for Du maa naturligvis holde Dig meget rolig, at Du ret kan komme Dig.

Mange kjærlige Hilsener
Fra Din hengivne Søn
Peter Ilsted

Roma Lørdag Aften d: 28de Novbr 85

Kjære Fader!
Jeg vil i Aften begynde et Brev til Dig, for at takke for Dit igaar, jeg fik det, medens jeg skrev til Moder, og jeg bad hende sende Dig Brevet. Vi skal i Aften i Skandinavisk Forening, hvor vi egentlig skulle have været igaar, men det blev ikke til noget. I Dag har vi været paa det capitolinske Museum og set en Del skulptur, og i Villa Borghese, vi aflagde en dansk Doctor Bull en Visit, han havde været saa elskværdig igaar at besøge os for at give nogle Oplysninger om Ægypten, han har nemlig i 12 Aar været Livlæge hos Kediven, og vilde endelig have at vi skulde tage ned til den første Katarakt, jeg vilde ønske, det vilde blive til noget. Irminger har jeg i Dag truffet, og han er maaske i Foreningen i Aften. I Morgen skal vi til Tivoli, som ligger et Par Timers Jernbanekjørsel herfra. Vi bor lige ved Piazza del popolo, som Du vel kjender fra Bergsøes Bog, den første Aften var vi henne og ride paa Løverne; vi bor ogsaa lige under Monte pinzio, som Du maaske kjender fra en Del kjønne Tegninger, som Thomsen har gjort derfra; det er morsomt at se alle disse Steder, som man kjender saa godt. Af malerier har jeg kun set nogle moderne, og de skulde heller ikke have været malet. Vatikanet har vi nemlig endnu ikke kunnet komme i og det er jo der, de gamle skal ses, paa Mandag glæder jeg mig til at komme der; derimod har jeg set et udmærket Billedhuggerarbejde, baade græsk og romersk fra Kejsertiden, men nu skal vi i den skandinaviske [Forening], og jeg skal fortsætte en anden Gang.

D:30te
I Skandinavisk Forening var der ikke morsomt, men derimod var vi en Tur igaar til Tivoli, som ligger en fire Mil her fra Byen, og der var aldeles dejligt; nogle temmelig anseelige Vandfald, Huler og Kløfter, jeg plukkede der nogle Bregner, som jeg sender, at Ida kan plante dem i en Kasse og sende Moder dem, jeg ved jo ikke, om hun selv kan komme til det, i hvert Tilfælde er det vist bedst Ida selv gjør det, hvis de nu ikke blive alt for ødelagte af Rejsen. Især var der dog i Tivoli et uhyre morsomt Folkeliv. Mandfolkene er egentlig de morsomste, de har altid noget at hylle sig i, om ikke andet saa en gammel Trøje, som de flot kaster om sig, eller blot et Stykke Tøj med lidt Skind paa. Efter at vi havde spist gik vi ned paa en Knejpe, hvor de danske spise til Middag, og den er sandelig morsommere end Table d’hôten her paa Hotellet. Selskabet der bestod af en Oberst Benzon og Datter, en Frk Drachmann og Irminger og to Billedhuggere. Værten var i Skjorteærmer, og det øvrige svarede dertil, ovenpaa var vi i en fin Cafee der hedder Venezia. Vi har talt noget om at flytte herfra hen og bo privat i Byen, jeg vilde ønske, det kunde blive til noget. I Dag lader det til at blive udmærket Vejr vi skal i Vatikanet.

1:ste Dcbr
Ja der var rigtig noget at se, man bliver ikke færdig der i en Fart; efter Vatikanet var vi paa Palatinerbjerget og saa de store Udgravninger, efterhaanden synes jeg nu bedre og bedre om Rom, som egentlig ikke indtog mig strax. Igaar havde jeg et langt brev fra Tom, de havde haft Bal, og det var nærmest det, det indeholdt, baade Ida og min Skaal var da bleven drukken. I Aftes var jeg alene i Galinazzio, hvor de andre danske spiste. Vi var da paa en anden Knejpe og drak caffe ovenpaa det var meget morsomt. Bregnerne sendte jeg igaar, men det var kun en daarlig Æske, jeg havde faaet, saa de kommer rimeligvis ikke uskadt til Danmark, men hvis de kan plantes maa de have godt med Vand, de voxede nemlig der hvor Vandet styrtede ned, og stod som en vældig Røgsky i Vejret.
Jeg faar da vist ikke malet noget hernede, her er saa meget der skal ses, og jeg har jo intet Atelier, til at sidde ude er Vejret for ustadigt, jeg hører, at der har været stærkt Snevejr hjemme, og hvad jeg ogsaa har hørt er om de store Falitter jeg haaber dog ikke, at de har berørt Dig, mon det ikke var hos Hansen at Pastor Diechmann havde sine Penge. Eders Portrætter kar jeg dog opstillet her paa mit Værelse; hvad jeg for øvrigt skrev om Bortrejse her fra Hotellet til en privat Lejlighed bliver desværre nok ikke til noget. Nu skal vi ud, og jeg vil slutte Brevet med mange Hilsener til Dig og lille Ida og ligeledes til Moder naar Du skriver til hende, jeg længes efter at høre nærmere m hvorledes den kjære Moder har det, jeg tænker mange Gange om dagen paa hende.

Din hengivne Søn
Peter Ilsted.

Rom 2Decbr85

Min kjære Moder!

Jeg blev da meget glad ved baade at faa Brev fra Dig, fader og Ida, og med et saa glædeligt Indhold, og du har det godt, og er til Freds. Du fortæller, at Du spadserer, men nu  er det jo Vinter hjemme. Du skulde blot kunde gaa en Aftentur her paa Monte pincio, som jeg har ment med det jeg har kradset op her foroven; Du kan rigtignok tro der er dejligt, en mageløs Udsigt over Byen, to Gange om Ugen er her Musik, og saa er der fuldt med Mennesker. Vognene holde da i lange Rækker, især er der mange Abater, som dels gaa i sort Tøj, og dels ere røde; der er fuldt af Blomster, og Træerne staa grønne, stor dejlige Palmer og Kaktus.
Jeg skriver strax jeg har faaet brevene i Haab om snart at høre fra Dig igjen, de første fjorten dage af Rejsen hørte jeg nemlig slet intet hjemmefra, saa du kan tro jeg nu er glad, Korrespondancen er kommen i Gang, og at Du, kjære Moder er et Sted hvor Du har det godt, og rigtig kan komme Dig. Vi er da hver Dag ude fra Morgen til Aften, og i Almindelig om Aftenen med, i Aftes kom vi ikke hjem før Kl 12. Vi var nemlig først i den Skandinaviske Forening, men da der ingen andre var gik vi med Formanden, der hedder Ravnkilde, han er Musiker, og har boet her i 30 Aar, hen paa en Vinknejpe, hvor der kom to Mand ind og spillede, den ene paa Mandolin og den anden paa Gitar; de gaar saadan omkring fra det ene Osteri til det andet. Da vi havde siddet der noget kom Irminger og alle de andre danske Kunstnere derhen, og vi havde det meget morsomt.  Igaar var jeg hos Irminger, og i Dag var vi i Colosseum, som er en vældig Ruin af et gammel Theater, hvor de ulykkelige Slaver kjæmpede med de vilde Dyr, det var uhyggeligt at tænke sig alle de forfærdelige Scener, der er foregaaet. Efterhaanden gaar det nu op for mig, hvad Rom er for en herlig By, strax de første Dage, syntes jeg ikke at den var saa forskjellig fra de andre, men det er rigtignok umaadelige Masser her er at se. Nu vil jeg fortsætte i Morgen og sige god Nat for denne Gang, da Klokken gaar stærkt til 11. –

3die Decb.   Jeg skriver nu lidt igjen, efter at jeg har været en Morgentur nu fra 6½ - 8; det var morsomt at se Bønderne komme til Byen kjørende med deres Æsler og Muldyr, en fire fem Stykker for mange af Vognene, jeg saa en morsom Scene med en Mand og to Drenge, som uden videre havde tændt en ild paa Gaden og sad og varmede sig. Vi skiftes til at bestemme hvad vi skal se om Dagen, og i det Hele tage os af alt den Dag, med at bestemme hvad vi skal spise og betale det, i Dag er det mig der har Dag som vi kalder det. Du kan tro kjære Moder her er Butikker, især ned ad Hovedgaden, der hedder Corsoen men nu begynder de jo ogsaa i Kjøbenhavn at stlle ud til Julen, det var i fjor ved denne Tid at vi drog om med Charly derinde i Sneen, han er da ellers nok levende endnu. Det er da flinkt af lille Ida, at hun saadan kan styre Huset for Fader, hun fik Ros i Brevet igaar. Det er sandt, jeg skulle sende dig min Adresse, det er Hotel Russia, Roma, Italien, og jeg glæder mig til igjen at faa et Par Ord fra Dig. Doctor Lange, som jeg skrev om, vidste jeg ikke den Gang om, at han havde været i Rom og var rejst et Par Dage før vor Ankomst, det var kjedeligt, da jeg jo ellers kunne have sendt Dig en mundtlig Hilsen. Her blev jeg afbrudt i Morges da vi skulle i Pederskirken, vi var oppe i Kuppelen, som er tre Gange saa høj som Rundetaarn. Du kan tro det er en umaadelig Kirke, der er dejlig Sang og Orgelspil; foran det Alter hvor Petrus angives at være myrdet brænder der altid Dag og Nat nogle og firsindstyve Lamper. Efter Frokosten var vo en Kjøretur med Droske paa en tre Timer udenfor Byen ad en gammel Vej, der hedder Via Appia, og er anlagt Aar 312 før Chr. fødsel. Vi kom forbi en lille Kirke, der hedder ”Domine qvo vadis”, som betyder, ”hvor gaar Du hen”. Sagnet fortæller, at da Petrus sad i Fængsel her i Rom, undslap han af Fængslet og flygtede udenfor Roms Mure om Natten, her mødte han den forklarede Christus og spurgte ham, hvor gaar Du hen, hvortil Christus svarede, jeg gaar til Rom for at blive korsfæstet der, herover blev Petrus skamfuld, og vendte tilbage til Fængslet og blev korsfæstet, og det er pa det Sted, Kirken er bygget. Der stod de dejligste Margueritter langs Vejen derud, og Roser i Haverne. Jeg skriver Brevet her ved Musikken, som er paa Monte pincio. Nu slutter jeg denne gang med mange Hilsener til Dig kjære Moder, Fader og lille Ida fra

 

Din hengivne Søn
Peter Ilsted.

Roma d:8de Decbr 1885.


Mine kjære Forældre!

I dette øjeblik fik jeg Brevene fra Eder, som jeg da blev meget glad over, og da fader gerne vil have et Brev skrevet af flere gange vil jeg strax begynde paa et. Igaar kjøbte jeg mig en nydelig lille Malerkasse, som i Dag er blevet indviet, vi skulde have været til Albano med jernbanen, det er en tre Kvarters Kjørsel, og vi var i den Anledning oppe Kl 6, men her er den taabelige Indretning, at man skal være en halv Time før Togets Afgang paa Stationen, det vidste vi ikke og kom følgelig for sent.  Vi kjøbte os da et Stykke Ost og en Fl. Vin og travede ud i Campagnen, som er en flad usund Strækning, som gaar rundt om Rom. Her indviede jeg min Kasse, og vi havde en overordentlig behagelig Dag, man bliver jo i Længden mør af al den Kunst her er. Paa Hjemvejen kjørte vi en Droske i Stykker mod en Sporvogn, saa vi maatte gaa det sidste Stykke; her er umaadelige Strækninger indenfor Byens Mure som ligger hen som Marker og Sumpe, saa en Tur fra den ene Ende af Byen til den anden er en hel Rejse. Det var en aldeles udmærket Dag, uagtet vi ikke kom til Bestemmelsesstedet, men i Morgen tænker vi paa at tage til Albano, hvis Vejret bliver godt.
I Lørdags var vi i den skandinaviske Forening, hvor der var ret morsomt, vi fik os en lille Svingom. Ellers har vi været den meste Tid paa Museer, et Par Stykker om Dagen, og det er næsten alt for meget af al det Gode, desuden kan man næsten ikke vende sig uden at se en eller anden Mærkelighed, før saa vi f. E. et gammelt romersk Theater, som et andet Hus var bygget ovenpaa og Templer og Stumper af Statuer ser man hvor man drejer sig, det er rigtignok en herlig By; men nu fortsætter jeg i Morgen.
D:9de    I dag var vi en Tur til Albano, Ariccia og Genzano, derfra til Nemisøen, en lille rund Sø der er en halv Mil i Omkreds, og ligger dybt nede omgivet af høje Bjerge, der er altid stille, og Skyerne drev paa Bjergtoppene, I kan tro der var dejligt. Byerne selv er meget morsomme, de er vel en 3-4 Gange saa store som Stubbekjøbing, men beboes af Bønder, det var uhyre morsomt i Aften at se store Skarer komme ridende paa deres Æsler, hvoaf nogle vare bepakkede, saa man sa Hovedet og de fire Hove, og en stor Mand sidde i Midten og rage op over det alt sammen. Forleden dag var vi nede i Katakomberne, som er vældige underjordiske gange med Sidegange og smaa Gravkamre, det var der de første Christne holdt deres Forsamlinger; vi havde en Fører og hver sit Lys, da det var umuligt at finde Vej, og der var ravende mørkt, men jeg fortalte maaske derom i mit sidste Brev. Det har været en udmærket Dag i Dag, men nu er Kl 11 saa jeg maa til Sengs.
D:10  I Dag var vi i en Kirke, som hedder St Maria in Aracoeli, der laa en gammel Munk og bad paa det ivrigste, og nogle ganske smaa drenge kom hen til ham og fik Lov til at kysse et lille Kors, han havde, og han gav dem nogle smaa Billeder, vi gik ud af Kirken sammen med Drengene, og jeg gav en af dem to Centimer for hans Billede, men nu blev de andre saa rasende for at jeg skulde kjøbe deres ogsaa, de havde mere Brug for mine Centimer end for Munkens Velsignelse, og vare højst grinagtige at se paa.  Vi var derefter i et Museum, og saa en Masse Statuer og Buster, og efter Frokost tog jeg en Tur ud til Ponte molle og gik et Stykke langs Tiberen; i Aften er her meget koldt, man mærker det saa meget, da det om Dagen er aldeles som om Sommeren hjemme. Jeg kommer til at tænke paa Fader der blev konfirmeret med Snipkjole og høj Hat, her ser man nemlig hver Aften hele Flokke af smaa Drenge med hvidt Slips og sorte Handsker, de gaar deres Aftentur i en lang Række to og to ved Siden af hinanden og en ung Præst bagefter, og tager sig højst morsomt ud.
D:11te   I Dag har vi haft det forfærdeligt koldt her, det har blæst den kolde Nordenvind ned oppe fra Eder, jeg har ogsaa malet her inde den meste Tid af Dagen paa et lille Hoved af Reventlow, som jeg vil sende til Grevinden, hvis det bliver godt; men vi har haft Ild i Kaminen, som har været meget hyggeligt. I Middagsstunden saa vi et Billedgalleri, med nogle aldeles udmærkede Malerier, og en Del der ikke var noget videre ved; i Dag er her kommen en Dansker til pa Hotellet, en Broder til Grev Moltke paa Bregentved. Det er Dagens Hændelser ---
D:12de.  Sidste nat har det frosset et Par Grader, og her er overordentligt koldt, alle Springvand vare i Morges beklædte med Is. Vi var i et Kloster og saa begravelserne af en 4000 døde Munke, der var i den nederste Etage, som bestod af en Del hvælvede Rum, og de var udelukkende dekorerede med Menneskeben, det var alle de 4000s Skeletter, som for Ex af Ribbenene var der lavet Lamper, og af Hjerneskaller og Laarben var der lavet Nischer langs Væggene hvor nogle af de helligste stod i deres Kutter, og flere af dem havde endnu deres Skjæg siddende paa det indtørrede Kjød. Vi var ogsaa i et Museum og saa et udmærket Billede, Aurora der flyver foran Solgudens vogn, og en Del andre. I Eftermiddag har jeg igjen malet paa Portrættet, som jeg tænker bliver færdigt i Morgen. Vi skal da i Ægypten helt ned til den første Katarakt, som er meget længere end det oprindeligt var bestemt, det glæder jeg mig meget til. Jeg sender Brevet til Dig kjære Moder efter gammel Skik, og saa lader Du det jo gaa hjem naar Du har læst det, og saa sætter jeg flere Slags Frimærker paa, at Semberg bad mig om nogle, og Ida vil maaske have dem. I Aften skal vi i den skandinaviske forening da det er Lørdag.
Det er da meget glædeligt kjære Moder at du befinder Dig saa godt, og Du synes saa godt om Dine Omgivelser, jeg bliver altid saa glad naar der kommer et Par Ord fra Dig, men nu maa jeg ned til Middag, saa for denne Gang slutter jeg da Du vist venter Brev fra mig nu. Mange kjærlige Hilsener til Dig, Fader og lille Gitte.

Eders hengivne Søn
Peter Ilsted

Roma 16 Decbr 1885


Kjære Forældre!

I Dag har jeg da rigtig faaet Breve, foruden Eders laa her ogsaa et fra Tom, og jeg blev meget glad over dem alle. Her har vi ogsaa begyndt at tænke over Julen, en Arkitekt Kampmann og jeg danner Festkomiteen, vi havde Møde forleden, og skal have et igjen i Morgen, vi har foreløbig bestem hvad vi skal spise, og jeg har da sat Risengrøden igjennem, uden den er det da ingen rigtig Juleaften.
I Aften skal der vælges den aarlige Bestyrelse, men det har intet med Julekomiteen at gjøre, foruden os er der da ogsaa to Damer i den. Professor Ravnkilde, som er Musiker har boet her i 23 [32] Aar, og jeg spurgte ham den første Aften om han var i Slægt med dem fra Saxkjøbing, men han er af en helt anden Familie, hvoraf han er det sidste Led. Den Grev Moltke, som bor her for Øjeblikket er en overordentlig flink Mand, vi tager en Del ud sammen med ham, han skal omtrent den samme Tur som vi, men rejser strax efter Jul til Ægypten, han er for øvrigt i Legationen i England.
I Dag har jeg da ogsaa ligesom i gaar været i Vatikanet og set Rafaels Stanzer, det er rigtignok nogle mageløse Billeder, ja at begynde paa at beskrive al den Kunst jeg ser, vil jeg ikke, det kan jeg bedre ved hjælp af nogle Fotografier, jeg kjøber, eller rettere har kjøbt, da jeg snart har ruineret mig derpaa, fortælle Eder om naar jeg kommer hjem. Her er en forfærdelig Kulde, vi maa stadig have i Kaminerne, og det fryser ikke saa lidt; vi Nordboere kan jo nok taale det, men Italienerne ser noget forfrosne ud.
Nu spørger Fader om hvad vi spiser; Frokosten faar vi omkring paa Knejperne, her kan man gaa og sætte sig ved et Bord ved Siden af de tarveligste Folk uden at vække Opsigt; vi spiser en Del Makkaroni, som man faar aldeles udmærket god her, desuden har jeg smagt Blæksprutter og andre saadanne Rariteter, og en mageløs Ost, der hedder Gorgonzola, man faar et Stykke paa omtrent ¼ Pd hver, men uden Smør, det spiser vi gerne som Efterret ved Frokosten Kl 12. Smørrebrød som hjemme kender man ikke. Jeg kommer til at tænke paa Juletræet, det skal vi have et sted oppe fra Tyskland, her er jo kun Pinjer, og det vil koste en 40 Frank, eller 30 Kr.
17 Decbr. Her blev jeg igaar afbrudt af Middagen, og jeg kommer lige fra Mødet nu, her laa Brev til mig fra Grevinde Reventlow som Tak for et jeg sendte hende fra Venedig, hun fortæller, at Nationaltidende nævner mig som værende i Rom, formodentlig i Anledning af Julekomiteen. I Aften skal vi ud og spise paa en Knejpe, her er Middagen først 7 eller 6, det glæder jeg mig til.  Vi har i dag været i Vatikanet og set en Del Skulpturer, og derefter i et Billedgalleri, det er nu mildere i Vejret, jeg tror ikke det fryser i Aften. Forleden saa vi en Del Billeder af Rafael over Amor og Psyches Historie, det morede mig meget, ja det er en Uendelighed jeg har set af Kunst.
I Aftes da vi gik fra Foreningen drog en Del af os hen paa en Vinknejpe og bægrede, der sad en hel Del Mennesker og sov, det er i det hele taget morsomt at se det Liv der er paa dem, her ved Table d’hoten er det sandeligt ikke morsomt. De har noget aldeles udmærket Salat her, og vi spiser en Del Smaafugle, som Italienerne er nogle Asener til at skyde, desuden spiser vi meget Kalkunsteg, og Vinen kan man ogsaa faa god her efter Haanden som man ved hvad man skal forlange. Det er skam sandt, Tak for Malerkassen, jeg havde rigtignok kjøbt den, men det er mig overordentlig kjært, at jeg maa lade den gaa paa Faders Regning, da mine Penge forsvinder i en foruroligende Grad.
Portrættet, jeg malede af Reventlow er da færdigt, men jeg ved ikke hvordan jeg skal faa det sendt, men det klarer sig vel, det kom til at ligne ret godt, tror jeg. Bregnerne skulle Ida da sende Moder, der er nogle Slags, som man ellers ikke ser hjemme, og Du kunde da kjære Moder have Morskab af at passe dem.  Vi skal sammen med Grev Moltke i Dag til Middag, vi har ogsaa fulgtes ad i Dag. Det glæder mig da meget kjære Moder at Du har det saa godt, Du kan tro jeg er glad over at vide, at Du er paa Oringe, hvor du kan faa saa god Pleje, og rigtig være rask til jeg kommer hjem, men det er vel ofte noget ensomt for Dig, men det er da rart, at Du synes saa godt om Dine Omgivelser, skriv mig en Gang til hvorledes Dagen gaar for Dig, og hvad Du tager Dig til paa de forskellige Tider, var Blomsterne komne i nogenlunde Behold? Jeg sender da Brevet efter gammel Skik, saa lader Du det nok gaa videre, saa faar Fader og Ida et Par Ord med det samme. Vi er jo rigtignok noget splittede fra hinanden til denne Jul, men vi kan jo nok tænke paa hinanden endda; I skal vel ogsaa have Juletræ paa Oringe. Igaar var det tre Uger siden vi kom til Rom, og jeg synes vi har set en Masse, men endnu er der umaadelige Mængder af Seværdigheder, som jeg stadig dels støder paa eller læser eller hører om, nu forstaar jeg Ordsproget, at Rom ikke blev bygget paa Én Dag, her er fra alle Tider, i Dag var jeg for Ex. i et Ægyptisk Museum, og saa der en gammel Ægypter, der laa i sin Kiste, og Solen skinnede paa ham, man kunde ikke alene se hans Ansigt, men Tæerne saa ud som paa et hvilket som helst andet Menneske, og det er dog 4 á 5000 Aar siden han døde, der var ligesaadan balsamerede Katte, fra samme Tid, de var meget hellige Dyr hos Ægypterne. Nu er der ikke mere Papir, og jeg slutter da med mange kjærlige Hilsener til Eder kjære Forældre og lille Gitte fra Eders hengivne Søn Peter Ilsted
----
I Morgen skal vi et helt Selskab her fra Hotellet ud i Colossæum i Maaneskin.

 


Kjære Fader og lille Søster.


Glædelig Jul! Det kan jeg  da nu ønske Eder, da vi jo nu kan se en bedre Fremtid i Møde med vor kjære Moder. Jeg sendte en lille Kasse af Sted igaar, og I fordeler det jo nok imellem Eder, det grønne Firben tænkte jeg, at Fader skulde have, jeg har et Stykke Marmor, jeg har fundet paa Forum romanum, som det skal lægges paa, men det var saa tungt at sende med Posten. Glasset og Maleriet vil Moder maaske have, og de andre Smaating til den lille pyntedukke Gitte; og saa kan vi jo nok sende hinanden en Tanke den Aften, mest ensomt bliver det jo for vor Moder, men det er da rart, hun synes saa godt om sine Omgivelser. Jeg tænker da at lille Ida faar Lov til at deltage lidt i Julefornøjelserne.
De sidste Par Dage siden jeg skrev til Moder har vi været omkring paa Samlingerne, og i Aftes var vi med Grev Moltke og nogle engelske Damer i Colossæum i Maaneskin, det var noget aldeles storartet med Maaneskinnet og den blaaagtige usunde Luft, som er i den Del af Byen. Desuden har vi været i nogle Kirker, og i Morgen Søndag skal vi en Tur udenfor Byen. Paa Mandag skal vi til at begynde paa at lave til til Julen, da at sige om Aftenen, da jeg ikke vil give min Dag dertil. Jeg sender ogsaa Moder et Par Ord, og til Grevinde Reventlow og Thorsens og Thomsens; I Aften skal vi til Lørdagssammenkomst i den skandinaviske Forening.
Det er da bleven bestemt, at vi skal ned til den første Katarakt, saa vi kommer et godt Stykke ned i Afrika, Correspondancen vil da vist ikke kunne gaa saa livligt, som den har begyndt, i Parentes sagt er jeg dog vist den Skrappeste.
Jeg vil nu ikke haabe at det maa forvolde for Mange Vanskeligheder med at faa de mange Smaating fortoldet, Maleriet koster intet i Told, og Afsendelsestiden har jeg passet saa godt jeg kunde for at Moder kunde faa sit Juleaften.
Nu maa jeg slutte, da de andre Breve ogsaa skal skrives.
En glædelig Jul med det bedste Haab for vores kjære Moder ønskes
Af Eders hengivne
Peter Ilsted

Roma 19 Decbr 85.


---
Glædelig Jul min kjære lille Gitte, jeg haaber Korallerne maa falde i din Smag, Laasen kan du jo selv sy paa. Den lille Kurv, som er af Glas er til Dig eller Moder, hvem der vil have den. Jeg glæder mig til det lovede Brev.
Din
P.I.
Bogen har Moder nok allerede opdaget.

***

Min kjære Moder!
Nu har jeg skrevet hjem og ønsket Fader og Ida en glædelig Jul, og nu vil jeg sende de samme Ønsker til Dig. Det er jo første Gang, vi har været splittede, men det er jo kun for Dit og mit Bedste, nu sidder Fader og Ida saa alene der Hjemme, men de kan da glæde sig til, at Du kjære Moder kan blive rigtig rask, og lad os gjøre det alle.
Det er nogle sløje damer vi har i Komiteen, ikke en som kan bage en Æbleskive eller Klejne, som jeg foreslog de skulde gjøre, Grev Moltke mener rigtignok at de maaske nok kan, men skammer sig for at kunne det. Gaas faar vi ikke, det existerer maaske slet ikke her vi skal derimod have Kalkun og ja da først Risengrød og Postejer med Kalvebrisler, og efter Kalkunen Kage crema battuta, det er vist Flødeskum, Ost, Smør og Frugt. Jeg har selv været med til at lave Spiseseddelen. Jeg har sendt et lille Glas hjem, det mente jeg, Du kunde have til Sommer naar vi skal i Skoven, der er jo Futteral dertil.
Nu vil ønske Dig en glædelig Jul kjære Moder sammen med dem Du har skrevet Du holder af derovre, vi andre vil jo nok sende Dig mange Tanker paa den Aften vi saa tit har været glade sammen, og paa hvilken vi forhaabentlig vil samles ofte igjen paa samme Maade.
Jeg tænker gamle Faster har savnet sine Fredag Aftener i Bredgade 49, kan Du huske da Du rullede ned ad Trappen i den kinesiske Handel, og gamle Faster med sin Kurv henad Gaden.
Glædelig Jul min kjære gode Moder.
Din hengivne Søn
Peter Ilsted

Roma 27 Decbr 1885.Kjære Forældre!
Tak for Brevene, som jeg modtog Juleaften, og Tak for Gaverne som var nævnede deri. I dag er altsaa Fader ovre at besøge Dig kjære Moder, jeg har ofte tænkt paa Eder i Dag; jeg kan ret tænke mig, at det har været en stor Glæde for Eder at Gjenses. Vi har da holdt en udmærket Jul hernede, og det er vel bedst, jeg fortæller om den. Arkitekt Kampmann, som er en overordentlig flink Fyr, og jeg var altsaa i Komiteen, og der kom langt flere Deltagere end der var beregnet, nemlig omtrent 100, saa det var en stor Forsamling at være Værter for. Vi have ved Hjælp af andre danske Malere dekoreret aldeles udmærket, det sagde de andre nemlig, og det vil sige meget, da der ellers altid er Misfornøjelse.  Kl.7½ begyndte med at det tændte an i Dekorationerne paa fire Steder samtidig, heldigvis dog medens Folk endnu ikke vare komne ind i Salen, da der ellers vist havde sket en stor Ulykke, da Væggene og Loftet er af opspændt Papir, og der var egentlig altfor mange Mennesker. Ilden blev imidlertid slukket, og alt gik aldeles udmærket, og vi bliver stadig overøst med Tak for den vellykkede Aften, og vi morede os ogsaa udmærket godt alle, og jeg kom ikke til Køjs før Klokken var omtrent fire.  
Første Juledag hørte vi først en Messe i Pederskirken, med noget udmærket Sang, og derefter var vi i en Kirke, hvor der blev baaret en skrækkelig Dukke med Diamanter og Perler besat omkring i et stort Optog; Dukken skulle forestille Christusbarnet, og Folk bøjede sig ned paa Knæ som Hedninger for et Afgudsbillede. Dukken blev nu sat ind paa en Slags Theater i Kirken, det hele forestillede Julenat. Efter at denne første Akt var forbi traadte nogle Børn frem og gav Scener, de havde lært nogle lange Vers, og deklamerede dem en for en, de slog ud med Armene paa alle mulige Maader, det var særlig Smaapiger paa 4-5-6 Aar, og Kirken gjorde nærmest indtryk af et Krammarked, man kunde nemlig ogsaa faa alle mulige Ting at kjøbe i Dørene. Igaar anden Juledag var jeg sammen med Maler Niss samt tre Arkitekter paa en aldeles udmærket Tur i Campagnen, vi gik ud Kl 9 og kom først hjem kl 5. I Dag her har vi først været i en Kirke og hørt udmærket Sang af Herrer, og jeg kommer lige fra en anden, hvor Nonnerne synge hver Søndag Eftermiddag fra 4-5.  
Jeg vil nu ønske Eder kjære Forældre et glædeligt Nytaar, at vi i det alle maa mødes raske og glade.
For øvrigt med Hensyn til hvorledes Juleaften gik, da plejer det nok at staa i Aviserne, saa det har I maaske allerede læst, naar dette Brev kommer. Vi skal nu igjen have en Fest Nytaarsaften, og der vil de have Kampmann og mig til at være Komiteen men vi vil ikke.  
Mange Hilsener fra Eders hengivne Søn Peter Ilsted            

Kjære lille Søster Ida!
Tak for Dit Brev, og for den Vest, som Du har lavet til mig. Du er rigtignok en flink lille Gitte, at Du baade kan det og endda besørge Huset. Jeg haaber nu, at Du har moret dig lidt i Julen, i Aften skal du vel ved Dampskibet og tage imod Fader.      
Glædeligt Nytaar min lille Stump
og mange Hilsener fra Din hengivende Broder
Peter.

Brevene fra Eder fik jeg Lillejuleaften, eller rettere om Natten, da jeg kom fra Foreningen; vi havde forfærdeligt travlt de sidste Dage før Jul, nu skal vi i Morgen Aften sætte regnskaberne paa Benene.

Rom d: 4de Januar

Kjære Forældre!
Tak for alle Eders Breve, som jeg fik igaar Aftes. Det glæder mig rigtigt, at Du kjære Moder har haft en saa behagelig Jul; hernede havde vi igjen Fest Nytaarsaften, vi begyndte Kl 9, og jeg kom ikke i Seng før Kl 4; vi spiste til Aften i Foreningen og fik en Dans ovenpaa, det var rigtig fornøjeligt. Det er sandt, vil Moder hilse Doctor Lange paa det varmeste fra Irminger, jeg kal ogsaa bringe Eder mange Hilsener fra ham, han var saa henrykt over vores Have. Vi tager her fra Rom den 15 Jan., saa kan jeg maaske endnu høre fra Eder her; Adressen bliver indtil Februar Hotel Gran [Grand] Bretagna Napoli.  
I Dag har vi været en lang Tur udenfor Byen, først til en Kirke St: Paolo, som er meget stor og udelukkende bygget af Marmor, det er aldeles overvældende med alle de forskjellige Slags Marmor, der er i den; i en meget smuk Klostergaard, som hører dertil stod en Masse blomstrende Roser, som jeg plukkede et Par Stykker af, det er mærkeligt de kan holde sig her uagtet Frosten. Vi var da længere ude til et andet Kloster, der laa sammen med et Par Kirker, her skal Paulus være bleven halshugget; vi drak en udmærket Likør hos Munkene, den hjælper imod Feber, det er nemlig en meget usund Egn, hvor der uagtet den ser meget smilende ud dog dør et halv Hundrede Munke om Aaret. Vi saa ogsaa der en stor Masse baade Herrer og Damer til Hest, en Del af Herrerne i røde Kjoler; de skulle ride Parforcejagt efter en sølle Ræv, de først fanger, og derefter slipper Bæsterne den løs, og lader Hundene støve den op, og rider selv efter den.  
Her blev jeg stoppet igaar da jeg skulde til Middag.

I Aftes havde jeg Brev fra Tom hvori han fortæller mig at gamle Bom er bleven forlovet; det blev jeg meget forbauset over; men det er da meget glædeligt, da han ellers nemt kunde gaa hen og blive en gammel Særling. Tom havde desuden solgt et Billede, det var da ogsaa en glædelig Nyhed.
I Aften skal jeg til en stor Fest; Folk samler sig sig paa et af Byens største Torve, og alle have en Trompet i Munden; det bliver vist meget grinagtigt, om ikke nogen musikalsk Nydelse. Det var da kjedeligt, at Glasset til Moder var gaaet i Stykker, jeg syntes dog, jeg havde pakket det temmelig godt ind. Det Glasbaand, som jeg sendte, maa Ida da ikke bruge, da hun nemt kan faa noget deraf i Huden; den lille Bakke er ogsaa af Glas. Det kunde more mig at faa at vide, hvor meget der maatte betales i Told. Fra Grevinde Reventlow fik jeg strax et Brev hvori hun udtalte sin Glæde over Portrættet; fra Fru Thorsen og Agnes fik jeg ogsaa Brev, det kom vist Nytaardag.
I Dag har jeg været i Vatikanet og set Raphaels Stanzzer, og derefter i Pederskirken og hørt en Del Sang.
Disse Asener af Præster, Bisper og Cardinaler, som her er en Syndflod af sidde da og sove i Stolene, og tager sig imellem en Pris; de andre Syndere maa ligge paa Knæ paa Gulvet, medens disse pyntede mæskede Fyre føle sig Himlen en god Del nærmere. Igaar saa jeg en Cardinal, som gik paa Gaden og læste, han havde sin Tjener gaaende i Hælende paa sig, og hans Wienervogn kjørte ved Siden. Folk er dog vist langtfra saa hellige som til Ex. i Østerrig, hvor der allevejne var oprejst Crusifixer langs Landevejene som de ærbødigt hilste paa; her har de Gøjleriet for nær paa Haanden. Vi har nu igjen mildt Vejr hernede, men meget er dog forandret siden vi kom; da stod al Ting mere sommerligt, men naar vi nu om en Maanedstid kommer til Egypten er der Foraar, og en Maaned senere i Palæstina begynder Foraaret der, og jeg antager, det kommer til at følge os lige til vi kommer hjem. Reventlow har flere Gange slaaet paa, om jeg rejser den anden Tur med til Paris  Holland Belgien England  og Skotland og Nordtyskland, men endnu har jeg ingen Indbydelse faaet, og selvom den kommer vil jeg da ogsaa afslaa, da det vil blive altfor lang Tid at rejse uden at bestille noget; her har jeg intet udrettet, da her er en saadan Uendelighed, der skal ses, og det har jeg da haft mere Udbytte af end hvis jeg havde sat mig til at male, det kribler rigtignok ofte i Fingrene paa mig, men Vejret har da heller ikke været til stadig at sidde ude. Nu slutter for denne Gang med mange hjertelige Hilsener til Eder kjære Forældre og lille Ida fra Eders hengivne Søn Peter Ilsted.

Irminger fortalte i Aftes, at der var død en Fru Elisabeth Diechmann paa Frederiksberg, han havde kun set det i Dødslisten, men mente at det var den gamle Præstekone, det er da trist for den gamle Mand, nu da de vare komne i Ro, det havde været bedre, de vare blevne i Stubbekjøbing, og hun ikke havde haft den megen Modgang i Slutningen af sit Liv.
Schiøtz-Jensen er endnu ikke kommen her til Rom, jeg havde for Resten allerede hørt om hans Ankomst før jeg fik dit Brev.
Det glæder mig meget, at Du stadig befinder Dig saa godt kjære Moder, det bliver vel nok en Svir naar vi til Foraaret mødes, og Du er fuldkommen rask; Fader har det da meget trist, det er ogsaa mærkeligt, at ikke et Menneske gjør lidt for at opmuntre ham; vi andre slaar nok anderledes til Søren, jeg ser, at I endogsaa holder Caffeselskaber. Naar Du skriver, vil Du da ikke fortælle, at Fader ingen Penge skal sende til mig, det er forbundet med saa megen Besvær baade for fader og for mig, og jeg kan faa saa mange det skal være her af Rejepengene naar mine er sluppen op. Der er sandt, en Nyhed kan jeg melde dig. Igaar lod jeg alt mit Haar klippe af lige til Hovedbunden, saa der nu er ikke saa meget tilbage som paa en slidt Sælhundeskindskuffert. Nu ringer Klokken til Middag. Mange Hilsener til Dig, Fader og lille Gitte fra din hengivne Søn Peter Ilsted.

***
CARTOLINA POSTALE  ….  DIECI CENTESIMI.
(poststemplet Roma Ferrovia 13-1-86)


Tak for Brevene, som jeg i dette Øjeblik modtog; da jeg frygter, at mit sidste Brev er gaaet tabt, vil blot sende min Adresse, som fra 15de til 30te Januar Hotel Grand Bretagne Napoli. Jeg kommer vel til at bo der nogle Dage, men derfra vil Brevene blive sendt efter til mig til Capri og Pompeji og de andre Byer vi i de fjorten dage skal bo i.  
I Dag var jeg just og blev fotograferet, saa Billedet kan blive sendt saa snart jeg faar det, maaske Torsdag Aften. Her er dygtig koldt hernede, alle de omliggende Bjerge er beklædte med Sne. I Aftes fik vi et Telegram fra Ritzau med Bergs Dom. Jeg tænker ikke, vi skal blive forhindret af nogen Krig. Aviserne derhjemme ved saa meget. Eders P. I.

Noter

1: Lensgreve Christian Einar Reventlow, født 18. Juli 1864.

2: Købmand Jens Peter Ilsted (1832-1901).

3:  Ida Ilsted (1869-1949) Peter Ilsteds søster. Gift 1891 med maleren Vilhelm Hammershøi (1864-1916).

4: Johanne Sophie f. Lund.

5: Valdemar Heinrich Nicolaus Irminger. (1850-1938). Maler.

6: Overlæge Frederik Lange (1842-1907), bror til kunsthistorikeren Julius Lange.

7: William Bull (1844-1922). Læge i Rom.

8: Vandfald

9: Vilhelm Bergsøe: "Fra Piazza del Popolo". 1866.

10:  Carl Carl Christian Frederik Jacob Thomsen, (1847-1912). Maler i Rom 1883

11: Michael Frederik Liebenberg Bentzon (1834-1910) og hustru Caroline Emilie Frederikke (1842-?) rejste sammen med datteren Kamma Bentzon og sidstes veninde Martha Drachmann (1866-1912).

12: Cafe Venezia lå i Via Venezia 14.

13: Peter Tom-Petersen, 1861-1926, dansk maler.

14: Osteria della Galinazzio er ikke kendt af redaktionen.

15: Hans Hansen, kaldet Hellig-Hansen (1849-1923) var en københavnsk snedkermester og byggematador, der bl.a. etablerede National Scala og Dagmarteatret samt opførte mange ejendomme i København. Han er karikeret i Herman Bangs roman Stuk fra 1887. Hellig-Hansen gik fallit i 1884.

16: Sognepræst i Stubbekøbing Hans Anton Severin Lobedanz Diechmann (1817-1889) og Elise Cathrine født Bjerring (1812-1886).

17: Komponisten Niels Ravnkilde (1823-90).

18: Doctor Frederik Lange, se note 6.

19: Santa Maria della Concezione, Via Vento nr. 27

20: Hack Kampmann (1856-1920). Arkitekt.

21: Peter Ilsted boede i Bredgade 49. Den gamle faster kan være Ida Albertine Berg, f. Ilsted. Lærinde i København. Hun boede ifølge FT1880 Ovengaden oven Vandet 56.

22: Komponisten Niels Ravnkilde skriver om julefesten i sin dagbog: 'Var Jubilæet den 21 Novb. - en rigtig smuk vellykket Fest - saa gjælder det samme om vort nu afholdte Julegilde - uagtet det kneb med Pladsen - 94 Damer og Herrer tilbords. Af Skaalerne bør mindes Cpt: Lunds for Damerne - Ussings for Norden - og Irmingers humoristiske Tale, der vakte ligefrem Jubel. En Skræk fik Comiteen, dog inden salen aabnedes for Gjæsterne - idet der ved at tænde Lysene tre Gange gik Ild i Loftdekorationen - som vel blev dæmpet dog kun efter Angst og Besvær - og heldigviis havde det øvrige Selskab intet mørket. Juletræet - fra en Villa i Campagnen - var det smukkeste og største vi nogensinde har havt og kostede kun 18 Lire med Transport og det meget Grønne, der fulgte med. Væggedekorationen - af kunstige Blomster - Roser og Lilier var næsten udelukkende Damernes Værk og gjorde en ypperlig Virkning. Comiteen var Frk: Nyeholm - Rødel - samt Architekt Kampmann og Maler Ilsted. Maden som Frk: Ribbing - Schreiber havde besørget slog ikke ganske til - men Stemningen var saa animeret, at der ikke blev lagt synderlig Mørke dertil. Efter Kaffen blev der dandset om Juletræet - og man skiltes først henad Kl: 1.'

23: I Santa Maria in Aracoeli på Capitol i Rom ses "Il Santo Bambino" året rundt i et sidekapel. Den hellige Bambino er en juvelbesat og rigt klædt 60 cm høj oliventræsskulptur fra 1400-tallet forestillende Jesusbarnet. Figuren er udskåret af en franciskanermunk i Det hellige Land af veddet fra et træ fra Getsemane Have ved Jerusalem. Medens han lå og sov skulle en engel ifølge sagnet have bemalet dukken. Under en storm faldt den overbord og landede på Italiens kyst og kom derefter til Rom. Figurens mirakuløse kraft omfatter efter sigende genoplivelse af de døde, og den kaldes af og til ud til alvorligt syge. Hvis den kan udøve et mirakel, bliver dens løber blodrøde, hvis ikke, bliver de hvide. Når den undergørende dukke tidligere kørtes rundt i gaderne, sad den i en gammel brun vogn, som straks blev genkendt, så trafikken veg til side for den. Ved juletid anbringes Jesusbarnet på højalteret, og julenat holdes der messe. Kirkerummet fyldes af mennesker, bønner, hymner og lovsange. Røgelseskar i bevægelse. Lyskastere på hovedalteret, hvor "Il Santo Bambino" er strålende midtpunkt. Midnatsklokken slår tolv. En Fransiskanermunk stiller en høj stige foran hovedalteret og henter "Il Bambino" ned fra den højeste plads på alteret. Assisteret af en anden af Frans' brødre bringes "Det hellige Barn" ned gennem det fyldte kirkerum. Fremmedartet. Forunderligt. Man flokkes om barnet. Man berører det forsigtigt - for straks efter at lade den bagvedstående berøre den hånd, der rørte ved barnet. I løbet af ti-tolv minutters tid har de mange tusinder mennesker "taget hinanden i hånden" - har imaginært rørt ved Jesusbarnet, der anbringes i den krybbe, der danner midtpunkt i et farverigt arrangement med Den hellige Familie, okse og asen, hyrder og de tilbedende Hellige tre Konger i et kapel ved kirkens udgang. Capitolkirkens julekrybbe. En ejendommelig oplevelse er denne nat. I ensomhed blandt fremmede. Vi er alle med i en leg. En imaginær dans om Jesusbarnet... (Kilde: Ingeborg Pedersen: Barn Jesus i en krybbe lå. Poul Kristensens Forlag, 1997).

24: Thorvald Niss (1842-1905). Maler.

25: Niels Ravnkilde skriver om nytårsaften: Omtrent den samme Kreds samlet som ved Julebordet - der dandsedes dennegang efter Mandolin og Guitar - det var noget Nyt, der gav Aftenen forhøiet Interesse. Ved Buffeet, paa Slaget 12 - efter at et Par Vers af Bolstad vare afsungne talte Prof: Myrberg fra Upsala paa en smuk og hjertelig Maade for det nye Aar - over hvilket han nedbad Herrens Velsignelse. Stemningen kunde ikke være hyggeligere; efter Bordet spillede Mandolinisten nogle neapolitanske Melodier der blev hørt med megen Interesse - og saa begyndte Dandsen igjen og varede til henad Kl. 3. Der var nydelig Ungdom: Miss Moulton, Fru Aalund, Frøken Scholander - Astrup- Wedel-Jarlsberg - Frue Bjærk Fru Niss - Frøken Hammer og andre. Farvel da, Du gamle 85 med dine Glæder og Sorger med dine Forhaabninger og Skuffelser - dog Alt tilsammentaget gaaer jeg med usvækket Haab og Tro det nye aar imøde.

26: Niels Frederik Schiøttz-Jensen (1855-1941). Maler.

27: Venstreføreren Christen Berg blev i 1886 idømt 6 måneders fængsel i den såkaldte "Holstebro-affære".

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
bottom of page